Lidé

Sbírka KOOJON je kontinuální kurátorovanou reflexí aktuálních trendů v současném výtvarném umění. V dlouhodobém horizontu sleduje a podporuje etablující se české a slovenské umělce. KOOJON chce být funkční platformou, která přesahuje tradiční vnímání konceptu „sbírky“ a chce svými aktivitami přispět k zpřístupnění současného vizuálního umění široké veřejnosti.

Iva
Bízová

Sběratelka

V kreativním průmyslu se Iva pohybuje od roku 2000. Po téměř deseti letech strávených v českých i mezinárodních reklamních agenturách na pozicích Copywriter a Creative GroupHead založila v roce 2009 vlastní reklamní agenturu LOOSERS. Společně s přáteli a kolegy Helenou Šídovou, Pavlem Burešem a Jakubem Keslem z ní vybudovala jednu z nejúspěšnějších komunikačních agentur na trhu. Kampaně, na kterých pracovala, pomáhají budovat značky velkým firmám, challengerům i start-upům a sbírají ocenění za kreativitu i efektivitu po celém světě.

Celou svou profesní kariéru se věnuje podpoře mladých talentovaných lidí. Stážistický program FARM, který vymyslela a vedla, odchoval desítky výjimečných profesionálů, kteří jsou nyní klíčovými oporami firem, ve kterých pracují a tvoří.

V roce 2016 se rozhodla investovat do tvorby nastupující generace česko-slovenských umělců budováním sbírky KOOJON. Jejím cílem je systematické shromažďování vybraných sérií a vytvoření cenného otisku doby. Chce aktivně vyhledávat a na individuální bázi podporovat největší talenty z řad nejmladší generace tvůrců a také pomoci bourat stereotypy nedosažitelnosti umění širokou veřejností.

Pavel
Kubesa

Kurátor

Od roku 2014 se profiluje jako kurátor sólových, původních autorských projektů představitelů nejen pouze mladší a střední umělecké generace, ale také výrazných představitelů generace 90. let (Milena Dopitová, Martin Zet, Vladimír Kokolia a další).

Ve své kurátorské praxi se věnoval environmentálním tématům, možnostem reflexe podmínek pozdního kapitalismu prostřednictvím jazyka současného umění, současně i ryze formálním problémům umělecké produkce. Ve své aktuální praxi se zajímá o setkávání současného vizuálního jazyka s širším teoretickým aparátem, sahajícím od diskursů sémiotiky, anglosaské analytické filosofie až k přírodním vědám či odkazu klasické filosofie.

Formát výstavy pojímá jako příležitost nahlížet umělecké situace a vnější realitu ve vztahu komplementarity a sporu zároveň, stejně tak jako dvě území s nejasně vymezenými hranicemi a různě definovanou propustností. Jako výchozí bod kurátorské praxe chápe průsečík mezi určitý "distanc" od komunitních narativů a tribality umělecké scény, jehož prostřednictvím se pokouší o "čtení" a zařazení současné umělecké produkce do širšího společenského kontextu a povědomí. Od roku 2017 působí jako art director a kurátor Galerie NoD. Současně se věnuje produkci velkých a komerčních výstavních projektů v soukromých i státních institucích. Vystudoval estetiku a filmovou vědu na FF MU v Brně.

Helena
Šídová, Pavel Bureš, Jakub Kesl

Investoři

Iva, Helenka, Pavel a Jakub jsou spolumajitelé reklamní agentury LOOSERS, která budování sbírky významně podporuje. Strategicky, kreativně a produkčně. Společně investují do každoročního růstu KOOJONa.