- Umělec

Julius Reichel (1981) je jednou z klíčových postav současné tuzemské malby. Za svou desetiletou uměleckou dráhu realizoval nespočet výrazných sólových a skupinových výstav, vystavoval v řadě prestižních galerií (Nevan Contempo, Galerie NoD, Kvalitář, GAVU a další), v roce 2020 vydal svou první autorskou monografii "Budoucnost je děsivý místo".

- Umělec

Krištof Kintera (*1973) patří k nejznámějším současným českým umělcům pracujícím v různých médiích. Moment pohybu, interakce a sociálně kritický přesah je odrazem propojování výtvarného umění, performance a divadelní scénografie. Je spoluzakladatelem experimentální divadelní skupiny Jednotka, autorem výtvarné koncepce každoročního festivalu 4+4 dny v pohybu. Jeho pohyblivá díla si získala velkou oblibu nejen svým mechanicky náročným provedením, ale i hravostí a vtipem. Tyto objekty přitom mají ve většině případů hlubší poslání, než jen pobavit.

- Umělec

Alžběta Krňanská (1992) patří mezi výrazné představitelky současné mladé ženské malby, ve které tematizuje řadu vnějších sociálních či kulturních fenoménů metropolitního života stejně tak jako jazyk popkultury či sémantiku a vizualitu reklamy. Ve své práci často experimentuje s různými netradičními materiály (pěnové fólie, textilní patchwork, autokarosérie, silikon a další) prostřednictvím kterých volně interpretuje a prozkoumává možnosti klasického média malby a závěsného obrazu.

- Umělec

Martin Lukáč patří mezi výrazné představitele současné malířské abstrakce. Lukáčovy práce pracují jednou s ikonickými vizuálními symboly, podruhé zase s uvolněnou, barevně dominantní expresivní malbou, přesto zůstávají obrazy rozpoznatelné díky charakteristickému vizuálnímu tvarosloví, které derivuje ze současné lifestylové globální vizuality.

- Umělec

Olbram Zoubek (*1926), výrazný představitel poválečné generace, se významně zasloužil o rozvoj české architektonické plastiky a přispíval k dominantnímu postavení sochařského média ve své generaci. Je autorem řady uměleckých děl, která zejména v posledním čtvrtstoletí významně přispěla ke kultivaci veřejného prostoru mnoha měst a míst po celé České republice.

- Umělec

Petr Dub patří mezi významné postavy střední generace uměleců, kteří byli formováni postkonceptuálními strategiemi v uměleckém přemýšlení. Ve své tvorbě se věnuje zkoumání možností média malířství, trojdimenzionálního objektu, instalace a jejich vzájemného ovlivňování. Dubova tvorba je vysoce analytická, racionální, současně silně estetická a přitom si stále ponechává prostor pro divákovy volné imaginativní hry a emocionální zapojení.

- Umělec

Anna Slama (*1991, Brno) a Marek Delong (*1986, Brno) tvoří autorskou dvojici od roku 2015. Delong vystudoval na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (Ateliér video), Slama získala titul na Konstfack University of Arts, Crafts and Design ve Stockholmu ve Švédsku a během svých studií prošla také několika stážemi, například na Estonian Academy of Arts v Tallinnu nebo na umělecké škole v Jeruzalémě. Ve své aktuální umělecké praxi se kontinuálně věnují instalačním metodám, které se pohybují často na pomezí "site specific" scénografií. Ve svých instalačních celcích prezentují různá média od současných podob sochy a objektu, až po formáty videa či obrazu.

- Umělec

Evžen Šimera (*1980) po studiu v Ateliéru malířství u Vladimíra Skrepla na pražské AVU absolvoval roční stáž na Middlesex University v Londýně a následně doktorský program na UMPRUM. Šimera si získal pozornost rozvíjením své vlastní malířské techniky, kterou s odkazem na Jacksona Pollocka definuje jako "New Dripping". Touto technikou vytvářené "stékané obrazy" pojímají malbu jakožto práci, v níž již nesehrává ústřední roli pouze malířská intence, ale malba se stává mnohem více subjektem fyzikálních zákonů gravitace a náhody. Společně s dalšími autory participoval na řadě konceptuálních akcí, zkoumajících možnosti a limity mezilidské komunikace například Beru to osobně (2005), Lesson (2003) nebo Už nejsme buzíci (2003). Evžen Šimera získal v roce 2009 Cenu kritiky za mladou malbu a v roce 2012 založil společně s umělcem Ondřejem Brodym Vyšší odbornou školu vizuální komunikace Scholastika.

- Umělec

Matyáš Maláč (*1997) se ještě před svým studiem na pražské AVU stal plnohodnotným a rozpoznatelným aktérem domácí scény současného vizuálního umění. Maláčova tvorba se zprvu vyznačovala jednoznačnou orientací na probádávání terénu možností současné obrazové abstrakce. Maláč se svou aktivní uměleckou praxí řadí ke generaci autorů, kteří ve své tvorbě reflektovali východiska mezinárodního diskurzu „zombie formalismu“, současně je v práci vysledovatelný zájem o kontinuální revizi moderny. Aktuálně se prosazuje coby tvůrce, který dokáže intuitivně překračovat hranice jednotlivých žánrů, stylů a technik a profiluje se jako vypravěč nejednoznačných a abstrahovaných narativů dnešního smyslově a datově přesyceného světa.

- Umělec

Tereza Příhodová Štětinová vystudovala na Katedře fotografie Filmové fakulty AMU v Praze. Kontinuálně se v posledních letech zajímala o tvorbu sochařských koláží, přičemž zkoumá a testuje vlastnosti nejrůznějších organických materiálů, textílií a tradičních sochařských materiálů. V současné době se věnuje především práci se dřevem, mramorem a jinými ušlechtilými kameny, pomocí kterých vytváří své charakteristicky robustní figurální objekty. Její tvorba se dotýká témat mytologie a mysticismu.

- Umělec

David Krňanský je multimediální umělec zabývající se kresbou, instalacemi, novými médii či intervencemi ve veřejném prostoru. Jeho hlavní doménou je však médium malby, ve které prostřednictvím novodobé vizuality prozkoumává její klasickou postmoderní problematiku. Krňanského malba je postkonceptuální, mísí modernistické postoje se "zombie formalistickou" abstrakcí.

- Umělec

Salajkův přístup k malbě dlouhodobě inklinuje spíše k formální malířské improvizaci, jež provázejí spontánní proudy energie užívající si možnost experimentovat s čistě malířskými fenomény. Ve svých neklidných světech zachycuje nejčastěji figurální motivy ve volně navazujících cyklech, jejich výběr vychází z fascinace přírodou a dlouhodobého pozorování jevů v bezprostředním okolí. Pracuje s výraznými barvami a prudkými kontrasty, jež podtrhují význam, dodávají kompozicím dynamiku a vášeň. V jejich organickém vrstvení je také patrná zkušenost s různorodými grafickými technikami, které spoluvytvářejí jádro nezaměnitelného rukopisu.

- Umělec

Namor Ynrobyv (*1988), občanským jménem Roman Výborný, studoval v atelieru Intermediální konfrontace J. Davida a M. Saláka na UMPRUM v Praze a na Academy of Fine Art v Oslu. Charakteristickým rysem jeho malby je výrazná expresivní malba, v níž zkoumá hranice mezi banalitou a vážnými obsahy. Jeho často materiálově netradičně pojatá plátna balancují na hraně surového malířského gesta a vizuality reklamního jazyka či obrazů globální popkultury.